1. Stefan Pesel - Agape Wien

  2. 08.26.AM_1

  3. Lazar Gog - Un om plin de bunatate

  4. Ted Doru Pope - Ziua Tatalui

  5. Cornel Constantineanu - Predica

    June 3,2018

  6. John Mesesan - Predica

    Matei 21